Tālrunis:
+371 6722 3112

digitours_11_gadi.png, 9,8kB

Pieteikt ceļojumu

PAR KOMPĀNIJU

„Digitours” ir dibināta 2003. gadā un pa šo īso laiku esam paspējuši paplašināties, attīstot dažādus darbības virzienus, iegūt patstāvīgos klientus un labus sadarbības partnerus. Mūsu panākumu atslēga ir labvēlīga, iecietīga un patiesa attieksme pret klientiem!

Mūsu tūrisma uzņēmums SIA "Digitours " ir dibināts 2003. Gada 1.septembrī, lai sniegtu izejošos tūrisma pakalpojumus un izpildītu mūsu klientu sapņus. Mēs lepojamies, ka esam Latvijas profesionālās tūrisma asociācijas "ALTA" un Latvijas Tirdzniecības palātas dalībnieki.

Mūsu kompānija piedāvā plašu ceļojumu un pakalpojumus uz daudzām vietām visā pasaulē - Eiropā, Āfrikā, Centrālāzijā un citur.

Nedaudz esam uzsākuši darbu ar ienākošo tūrismu Latvijā, piedāvājot ārvalstu viesiem viesnīcu rezervēšanu, transportu un biļetes vietējiem festivāliem un koncertiem.

Galvenais kam veltam uzmanību – katram  klientam personīga  attieksme un uzmanība. Veicot ceļojuma paketes izveidošanu, mēs vienmēr uzklausām mūsu klientu ieteikumus un idejas, jo tieši tā ir panākumu atslēga!

Katru gadu veidojam un plānojam jaunus  maršrutus, tādejādi veicinamsadarbību  ar daudzām  ārvalstu kompānijām un partneriem.

Mēs priecāsimies noorganizēt ceļojumu un sniegt lielisku servisu jums un jūsu ģimenei vai draugiem.


Arī esam ALTA biedri:
alta_logo.jpg

Digitours speciālā atļauja (licence) Nr. T2019 - 72
Speciālo atļauju izsniedzis PTAC.

Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas POLISE Nr. 668975097 (izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība BALTA)


"Digitours" piedāvā Jums nokļūt ārzemēs izmantojot:

 

Ja Jums ir vēlme izbaudīt un apskatīt Latviju vai pie Jums ir ieradušies radi, draugi vai partneri no ārvalstīm, mēs varam jums izstrādāt individuālus ceļojumus.

Mēs palīdzēsim Jums noformēt visus ceļojumam nepieciešamos dokumentus:


Mēs domājam par savu klientu vēlmēm un tādēļ piedāvājam iespēju:

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb_ml-700x180.jpg

SIA “Digitours”  ir noslēdzis 03.10.2016  līgumu Nr. SKV-L-2016/822  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

DIGITOURS SIA privātuma politika

Privātuma politika 

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “DIGITOURS”, reģ.Nr. LV43603019679 , juridiskā adrese Anniņmuižas bulvāris 54-64, Rīga, LV-1069, tālrunis 67223112 (turpmāk tekstā “DIGITOURS”), mājaslapas  www.digitours.lv

Personas datu Apstrādātājs:

2.1. Apstrādātājs SIA "Digitours’’ , reģ.Nr. LV43603019679 , juridiskā Anniņmuižas bulvāris 54-64, Rīga, LV-1069, ievērojot DIGITORUS norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi DIGITOURS personas datu apstrādātāji.

3. Piemērojamie tiesību akti:

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3.2. Elektronisko sakaru likums.

3.3. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā  DIGITOURS vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta  personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.  

4.2. Ja DIGITOURS atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas DIGITOURS mājaslapā  www.digitours.lv, sadaļā “Par mums ”.  

4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, DIGITOURS apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 

5. Kādus personas datus apstrādā DIGITOURS? 

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā DIGITOURS, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. DIGITOURS ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:

5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

5.1.2. bankas dati;

5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

5.1.4. komunikācijas dati –e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar DIGITOURS;

5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo DIGITOURS;

5.2. DIGITOURS apstrādā šādus datus  pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:

5.2.1.    klienta  e-pastu, mājas un darba   adreses informācija;

5.2.2.    informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;

5.2.3.    u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?

6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz DIGITOURS darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot DIGITOURS apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu DIGITOURS  ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar DIGITOURS. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai DIGITOURS varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar DIGITOURS vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.3. DIGITOURS leģitīmas intereses – ievērojot DIGITOURS intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, DIGITOURS ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par DIGITOURS leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli DIGITOURS pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu). 

6.4. Juridisko pienākumu izpilde – DIGITORUS ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem. 

6.5. Vitālu interešu aizsardzība – DIGITOURS ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.). 

6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – DIGITOURS ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot DIGITOURS likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

7. Kādiem nolūkiem DIGITOURS apstrādās Klienta personas datus?

7.1. DIGITOURS apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar DIGITOURS spēkā esamības laikā:

7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;

7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

7.1.4. Klienta informēšanai par citu DIGITOURS  pakalpojumiem;

7.2.DIGITOURS apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta DIGITOURS klientu statistisko datu apstrāde.

7.3. DIGITOURS apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu DIGITOURS iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā. 

7.4. DIGITOURS ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus  pakalpojumus;

7.4.2. DIGITOURS tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus,  organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei. 

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi? 

8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:

8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, DIGITOURS var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to DIGITOURS (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).

8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: DIGITOURS veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3.punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to DIGITOURS (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).

8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1.punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot DIGITOURS mutiski (vai rakstiski (aizpildot veidlapu DIGITOURS ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz maris@digitours.lv  kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā . Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma. 

9. Kā DIGITOURS iegūst Klienta personas datus?

9.1.DIGITOURS iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

9.1.1. iegādājas un izmanto DIGITOURS produktus vai pakalpojumus (DIGITOURS ofisā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);

9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no DIGITOURS;

9.1.3. jautā DIGITORUS plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar DIGITOURS saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

9.1.5. apmeklē vai pārlūko DIGITOURS mājaslapas; 

9.2. DIGITOURS var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis . 

10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks? 

10.1. DIGITOURS apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 

10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un DIGITOURS;

10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10.1.3. cik tas ir nepieciešams DIGITOURS leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

11. Klienta personas datu koplietošana

11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus,DIGITOURS var kopīgot Klienta personas datus ar:

11.1.1.  partneriem vai aģentiem , kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;

11.2. DIGITOURS ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem: 

11.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

11.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai skaitā eZvans, iekļaujot arī Klienta aptuveno atrašanās vietu.

11.3. DIGITOURS izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.  

11.4. DIGITOURS patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem  tūrisma  operatoram vai aģentam - pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam. 

12. Kā DIGITOURS aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus? 

12.1. DIGITOURS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, DIGITOURS pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības. 

12.2. DIGITOURS rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas DIGITOURS vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši DIGITOURS deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem. 

12.3. DIGITOURS neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DIGITOURS, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā DIGITOURS paziņos par to Klientam.

13. Kādas tiesības ir Klientam? 

13.2. Labot visus DIGITOURS rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas maris@digitours.lv vai zvanot par tālruni 67223112 vai  DIGITOURS ofisā.

13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no DIGITOURS ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. DIGITOURS nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. 

13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).